pondělí 24.1.2022 / Milena

Příroda Policka

Bučiny, reliktní bory, květnaté louky i mokřadní biotopy

Přestože je Policko jako celek kulturní, člověkem silně změněnou krajinou, místy se zde zachovaly přirozené lesní porosty, zejména květnaté a kyselé bučiny, suťové lesy a v pískovcových skalních oblastech i reliktní bory. Zejména na Machovsku se dochovaly druhově bohaté květnaté louky i mokřadní biotopy.

reliktní bory na Policku / příroda Policka

Pestrá flóra

Flóra Policka je poměrně pestrá. V listnatých porostech v údolí Metuje i jinde se vyskytují např. lilie zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá, kapradina laločnatá, kyčelnice devítilistá, jaterník podléška a mnohé další. Z Broumovských stěn jsou známy některé druhy vyšších poloh, např. mléčivec horský, papratka horská, čípek objímavý či vranec jedlový. Na zbytcích květnatých luk se setkáme mj. s některými vstavačovitými rostlinami – orchidejemi (prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, prstnatec bezový, vstavač mužský, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník). Na slatinné louce v Řeřišném u Machova roste např. upolín nejvyšší, kruštík bahenní, ostřice Davallova, ostřice dvoudomá, ostřice blešní, vrba rozmarýnolistá či hmyzožravá rosnatka okrouhlolistá.

Flóra Policka je pestrá / příroda Policka

Zejména do skalních oblastí je zde soustředěn výskyt řady větších obratlovců, kteří v nepřehledných lesnatých roklích nalézají dostatek úkrytů. Ze zvěře vysoké a černé je zde nejvíce rozšířen srnec a divoké prase. Na Policku a Machovsku můžeme potkat stádečko nepůvodních muflonů a také není vzácností, když z hlubokých lesů Boru, Broumovských stěn i polské Hejšoviny sejde do kraje zvěř jelení. Z větších šelem je častá liška, kuna skalní i lesní, tu a tam se objeví i jezevec lesní. Naší pozornosti většinou úspěšně unikají menší šelmy jako lasice hranostaj, tchoř tmavý a lasice kolčava. Lidé, zvláště na vesnicích, je sice rádi nevidí, ale je třeba si uvědomit, že tyto druhy mají v přírodě nezastupitelnou funkci, neboť regulují např. stavy hlodavců. Z těch se v území vyskytuje zejména hraboš polní, hryzec vodní, norník rudý, dále pak myšice lesní, myšice křovinná a myška drobná – náš nejmenší hlodavec. Mezi vzácnější hlodavce našich lesů patří plch velký, plšík lískový a všem dobře známá veverka obecná. Všichni uvedení hlodavci bývají oblíbenou kořistí některých dravých ptáků a sov. Nejčastěji na sebe upozorní svým křikem, např. mezi lidmi oblíbená poštolka – neúnavný lovec drobných zemních savců. Významně jí konkuruje káně lesní a v zimních měsících i káně rousná, která k nám na několik chladných měsíců přilétá ze severu. Ale ani v noci hlodavci nemají klid, kdy si úlohu s denními dravci vymění například dosud častý puštík obecný, vzácněji pak obyvatel hlavně věkovitých bučin sýc rousný. Ve výčtu sov nesmíme zapomenout na drobného kulíška nejmenšího a také naopak na našeho největšího pernatého dravce výra velkého. Častý je ještě také kalous ušatý, s kterým je možno se setkat poblíž lidských sídel. Zato dříve tak dobře známá sova pálená a sýček obecný prakticky z naší přírody vymizeli a v současné době patří mezi naše nejvzácnější sovy. Ve výčtu obratlovců bychom neměli zapomenout na plazy, běžně se můžeme setkat s ještěrkou obecnou a slepýšem křehkým. Poblíž železniční trati (hlavně poblíž železničního náspu) vedoucí z Police nad Metují do Teplic nad Metují také zmije obecná vždy nalézala vhodný biotop, který jí splňoval její životní nároky. V blízkosti rybníků a vodních tůní na Policku pak bývají častí obojživelníci: ropucha obecná, skokan hnědý, čolek obecný i čolek horský.

květnaté louky hostí bezpočet druhů brouků a motýlů / příroda Policka

Květnaté louky hostí bezpočet druhů brouků a motýlů, jejichž druhové spektrum se mění v závislosti na typu biotopu a na jeho rostlinné skladbě. Ze všech biotopů na Policku lze za jedny z nejbohatších co do počtů druhů živočichů, zejména bezobratlých, považovat opukové stráně. Lemují údolí Metuje a táhnou se od České Metuje k Velkým Petrovicům, přes Mýto ke Kozínku. Přirozené lesní porosty zde jsou tvořeny převážně listnatými stromy, které se dokáží spolehlivě svými kořeny ukotvit v opukové suti. úkryty mezi opukovým plochým kamenivem na svazích využívají četné druhy střevlíků, pavouků, stonožek, mnohonožek, měkkýšů a dalších zástupců různých skupin bezobratlých.

Police nad Metují na mapě

Policko leží v Královéhradeckém kraji, je součástí turistické oblasti Kladské pomezí a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, výchozím bodem je Police nad Metují / GPS 50.5360789N, 16.2336972E

informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí informační centrum najdete v Pellyho domech na náměstí

491 421 501

radnice z roku 1718 v Polici nad Metují město Police nad Metují s radnicí z roku 1718

Dobrovolný svazek obcí Policka / Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují

Ať vám neunikne...